Privacyverklaring

Privacy Statement Praktijk Truus Buter

Praktijk Truus Buter (verder te noemen “onze praktijk”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Truus Buter zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Onze praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • U een optimale begeleiding of behandeling kunnen geven
 • U kunnen bereiken indien zich onverwachte ontwikkelingen voordoen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een met u persoonlijk overeengekomen overeenkomst. Dit kan een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst zijn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal onze praktijk de volgende persoonsgegevens van u of de opdrachtgever vragen:

 • Voornaam , eventueel tussenvoegsel en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Woon- en e-mailadres;
 • Geslacht
 • Onderzoeksgegevens (volgens de AVG vallende onder de noemer “Gegevens over gezondheid”). Het betreft: een dossier met aantekeningen en in een enkel geval aanvullende informatie.

Uw persoonsgegevens worden door onze praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), en wel als volgt:

 • Uw dossier met alle “hard copy” gegevens wordt maximaal 3 kalenderjaren door ons bewaard in een beveiligde omgeving en daarna vernietigd.
 • Voor zover er sprake is van digitale gegevens worden deze maximaal 2 kalenderjaren door ons bewaard op een conform de AVG vereiste, beveiligde wijze.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij nooit aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Onze praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Wij hebben onze digitale omgeving beveiligd, onder meer door het hanteren van een uitgebreid gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Daarbij volgen wij de regels zoals deze binnen de gezondheidszorg en daarin opererende tuchtcolleges worden aangegeven. U heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Praktijk Truus Buter
Contactpersoon AVG: Truus Buter
Dr. Stolteweg 78
8011 XB  Zwolle
telefoon (rechtstreeks) 06 1101 3814